اقدام اندونزیا برای کاهش اتکا به دالر-توماج طاهباز، جز‍‍‍ئيات می‌دهد

اقدام اندونزیا برای کاهش اتکا به دالر توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جز‍‍‍ئيات می‌دهد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۵