آمنه احمدی، دانش‌آموز معترض از تاثیرات بد محرومیت و ممنوعیت دختران از آموزش می‌گوید:

آمنه احمدی، دانش‌آموز معترض از تاثیر بد و ناگوار محرومیت و ممنوعیت دختران از آموزش می‌گوید:

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶