طعنه حامد کرزی به طالبان - گفت‌وگو با محمد آصف مبلغ، کارشناس مسائل سیاسی

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۰۳