سیاست یک بام و دو هوای چین در قبال طالبان - امان فرهنگ، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱