چگونگی بازداشت دو فعال آموزش توسط طالبان - اعبدالحق عمری، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴