دعوت طالبان از اشرف غنی-گفت‌وگو با عبدالله خنجانی، معین پیشین وزارت دولت در امور صلح