افغانستان از نگاه کاربران رسانه‌های اجتماعی، با شبنم دوران