کارکنان سازمان ملل متهم به حمله به اسرائيل-اشکان صفایی از اورشلیم گزارش می‌دهد

کارکنان سازمان ملل متهم به حمله به اسرائيل اشکان صفایی از اورشلیم گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷