بیانیه طالبان در پیوند به تجلیل از روز آموزش- گفت‌و‌گو با فرهاد ابرار، استاد دانشگاه