تظاهرات در اسلام آباد- جزئیات از راضیه موسوی، افغانستان اینترنشنال