نشست سازمان ملل برای بررسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان گفت‌وگو با پروانه ابراهیم‌خیل

نشست سازمان ملل برای بررسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان گفت‌وگو با پروانه ابراهیم‌خیل، بنیانگذار جنبش زنان برای صلح و آزادی

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱