یک پژوهش تازه: کوریای شمالی، اولین کشور آغازگر حمله اتمی احتمالی در ۱۰ سال آینده است.

یک پژوهش تازه: کوریای شمالی، اولین کشور آغازگر حمله اتمی احتمالی در ۱۰ سال آینده است. توماج طاهباز، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴