قتل عام در حاکمیت طالبان- گزارشی از بصیر آهنگ، افغانستان اینترنشنال