نگرانی لبنان از پیامدهای جنگ احتمالی ایران و اسرائیل-می‌ فرحات، افغانستان اینترنشنال

نگرانی لبنان از پیامدهای جنگ احتمالی ایران و اسرائیل می‌ فرحات، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از بیروت گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵