شرایط سفارت افغانستان در روسیه گزارشی از علی کاظمی، افغانستان اینترنشنال