رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات معرفی می‌شود

۱۴۰۰/۸/۲۰

مقامات طالبان امروز بعد از ظهر رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در هرات معرفی می‌کنند. او توسط محمد خالد الحنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان معرفی خواهد شد.

حکومت موقت طالبان وزارت امور زنان را حذف و ساختمان آن را در اختیار وزارت امر به معروف قرار داد.

در دوره اول حاکمیت طالبان اداره امر به معرف و نهی از منکر، افرادی را که مرتکب منکرات می‌شدند، در ملاء عام شلاق می‌زد.

پربیننده‌ترین‌ها