سازمان ملل:‌ خانه‌نشین کردن زنان توسط طالبان یک میلیارد دالر زیان می‌رساند

۱۴۰۰/۹/۱۰

برنامه توسعه سازمان ملل اخیرا در گزارشی گفته که اقدام طالبان برای محدود کردن کار زنان بیدرنگ بر اقتصاد افغانستان تاثیر می‌گذارد. بر اساس برآورد این سازمان، هزینه خانه‌نشین کردن زنان حدود یک میلیارد دالر برابر با ۵ درصد تولید ناخالص ملی است.

زنان ۲۰ درصد نیروی بازار کار افغانستان را تشکیل می‌دهند.