وزارت عدلیه طالبان به مردم: از نشر شکایت در رسانه‌های اجتماعی خودداری کنید

۱۴۰۰/۱۰/۴

وزارت عدلیه طالبان از اعضای این گروه و مردم خواسته است در صورت شکایت از اداره‌های تحت کنترل طالبان و مسئولان آن، شکایت‌ها را در بخش ادارات مربوطه ثبت کنند.وزارت عدلیه طالبان تاکید کرده که نشر شکایت‌ها در رسانه‌های اجتماعی بازتاب منفی دارد و دشمن از آن علیه طالبان استفاده می‌کند.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، انتقاد شهروندان به دلیل مسدود بودن نهادهای رسمی، عدم ارائه خدمات و پرداخت نکردن معاش کارمندان نهادهای دولتی، بیکاری و فقر فراگیر، افزایش یافته است. به دنبال افزایش انتقادها از طالبان، شماری از اعضای این گروه کارزاری رسانه‌ای را برای مسدود کردن فیسبوک در افغانستان راه‌اندازی کردند.