کریم خرم: سخنان اشرف غنی مملو از تناقض و دروغ است

۱۴۰۰/۱۰/۹

عبدالکریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی می‌گوید مصاحبه اخیر اشرف غنی مملو از تناقض و دروغ‌ است. او گفته غنی در جایی ادعا می‌کند برای جلوگیری از خونریزی رفته و در جایی دیگر می‌گوید محب او را مجبور کرده است.

کریم خریم در توئیتر نوشت فقط اشرف غنی عامل سقوط نظام است.