نیروهای حافظ صلح روسی در قزاقستان مستقر شدند

۱۴۰۰/۱۰/۱۶

نیروهای تحت رهبری روسیه برای کمک به ثبات قزاقستان و جلوگیری از فروپاشی دولت این کشور در قزاقستان مستقر شدند.اعتراضات قزاقستان با افزایش قیمت سوخت آغاز شد و در ادامه به نارضایتی‌های سیاسی کشیده شد. قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور این کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کمک کرد.