طالبان بخش امور احزاب سیاسی در وزارت عدلیه را لغو کرد

۱۴۰۱/۱/۱۷

طالبان ریاست احزاب سیاسی در وزارت عدلیه را منحل کرده و کارمندان آن را منفک ساخته است. بر اساس یک مکتوب رسمی این وزارت که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، طالبان این بخش را که صدور مجوز و نظارت بر فعالیت احزاب سیاسی را به عهده داشت، به بهانه «عدم فعالیت» از بین برده است.

در مکتوب وزارت عدلیه گفته شده است که «ریاست احزاب سیاسی و آمریت جندر فعلاً اجراآت ندارند و به ابقا آنها ضرورت نمی‌باشد.»

یک منبع آگاه به نقل از یک مقام مسئول در وزارت عدلیه گفت که رژیم طالبان با لغو این ریاست می‌خواهد فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان ممنوع کند.

قبل از سقوط حکومت پیشین، بیش از ۷۲ حزب در وزارت عدلیه ثبت بود که ریاست احزاب سیاسی علاوه بر صدور و لغو مجوز، وظیفه نظارت بر فعالیت‌های احزاب سیاسی را برای مطابقت آن با قوانین و اساسنامه این احزاب به عهده داشت.

با این که طالبان رسماً سیاست خود را در مورد فعالیت احزاب سیاسی ابراز نداشته است، اما این گروه تا اکنون اعتراضات به سیاست‌های خود را به شدت سرکوب کرده است.

چنانچه، مامورین استخبارات و وزارت داخله طالبان، منتقدین در رسانه‌ها و فعالین حقوق زن را بازداشت کرده و گزارش‌هایی در مورد شکنجه و بدرفتاری با آنان نشر شده است.

گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن تعداد پست‌ها و کارمندان دولتی را کم کرده است. ظاهراً، لغو این ریاست بخشی از تنقیض ۳۲۸ بست کاری در وزارت عدلیه بوده است.