سخنگوی طالبان: نهادهای امنیتی قرض‌های شرکت برشنا را از افراد زورمند جمع‌آوری می‌کند

۱۴۰۱/۱/۲۲

سخنگوی طالبان می‌گوید کمیسیون اقتصادی این گروه به نهادهای امنیتی دستور داده است که قرض‌های شرکت برشنا را از ادارات دولتی و افراد زورمند جمع‌آوری کند.

انعام‌الله سمنگانی گفت برخی از ادارات دولتی و افراد زورمند قبل و بعد از سقوط کابل، قرض‌های خود را به شرکت برشنا پرداخت نکرده‌اند

کابینه طالبان در ماه‌های گذشته از شرکت برشنا خواسته بود برای فروش جایدادهای سیاست‌مداران و بدهکاران این شرکت، طرح خود را به کابینه ارائه کند.