محمداشرف غنی،‌ رئیس‌جمهور پیشین، در نخستین سالگرد فرار از کابل و در حالی که مقاومت علیه طالبان ادامه دارد، از حمایت از مقاومت مسلحانه علیه این گروه خودداری کرد.

آقای غنی به رسانه تازه تاسیس ABN‌ گفت: «من مقاومت مسلحانه علیه طالبان را نه حمایت می‌کنم و نه تقبیح می‌کنم.»

او خطاب به مردمی که در پنجشیر و اندراب علیه طالبان مقاومت می کنند، گفت: «جهتی که روان اند، راهش این نیست.»

غنی گفت راهی که طالبان می‌روند، درست نیست. او با لحن هشدار آمیز به طالبان گفت که اگر تنوع سیاسی و قومی افغانستان را نادیده بگیرند، حرکت های جدایی طلبانه در افغانستان به طور قوی شکل خواهد گرفت.

اشرف غنی گفت اکثریت طالبان پشتون اند،‌ اما اکثریت پشتون‌ها طالب نیستند و این برداشت اشتباه نباید تکرار شود.

غنی در این مصاحبه کوشید که بار مسئولیت شکست جمهوریت را به دوش رقیب سیاسی خود داکتر عبدالله بیندازد و گفت که مانع اصلاحات و تقویت دولت در افغانستان بود.

سفیران - فصل سوم
دیدگاه
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید