میل‌آنلاین: وزیر دفاع بریتانیا به شکست در ۲۰ سال جنگ افغانستان اعتراف کرد

جمعه ۱۴۰۱/۰۵/۲۱

به گزارش میل‌آنلاین، وزیر دفاع بریتانیا به شکست در ۲۰ سال جنگ افغانستان اعتراف کرده است. بن والاس در مراسم یادبود از صدها سرباز بریتانیایی کشته شده در جنگ افغانستان گفت: "برای هدف درست به آنجا رفتیم و ۲۰ سال ماندیم، برای امنیت‌، توسعه اقتصادی و آموزش کار کردیم اما شکست خوردیم."

بن والاس گفته است که هنوز تصویری فروپاشی و خروج آشفته سال گذشته در برابر چشمانش قرار دارد.

او که در میان خانواده‌های سربازان کشته شده بریتانیا صحبت می‌کرد به میل آنلاین گفت": پدر و مادر آن‌هااحساس خواهند کرد که فرزندان‌شان برای هیچ جان‌ شان را از دست داده‌اند."

او افزود که تاریخ خواهد گفت وقتی غرب افغانستان را ترک کرد، این کشور به نطقه‌ای برخواهد گشت که بود.

بن والاس افزود:" ما مردم را تنها گذاشتیم، کشور را به طالبان و شبکه حقانی واگذار کردیم، اغلبا به این دلیل که غرب نمی‌خواست بماند. وقتی غرب نمی‌خواست در افغانستان بماند پس چرا به این کشور رفته بود؟"

در همین حال براساس گزارش‌ها بریتانیا روزانه یک میلیون پوند برای اقامت شهروندان افغانستان که در جریان تخلیه از افغانستان بیرون کرده اند پردخت می‌پرداخت می‌کند.

حدود ۹۵۰۰ شهروندان افغانستان در ۷۰ هوتل در بریتانیا در انتظار اسکان دایمی اند.

گفته شده است که این هوتل‌ها برای مکان مناسب برای بودباش خانواده‌ها نیست.

خبر ورزشی
دیدگاه
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید