رقص - جاده ابریشم

رقص - جاده ابریشم

در مجموعه‌ی رقص به نقاط مختلف دنیا سفر می‌کنیم و با رقص سنتی و محلی آن مناطق آشنا می‌شویم. در این فصل از مجموعه رقص به نقاط مختلف جاده ابریشم سفر می‌کنیم.

قسمت‌ها

رقص جاده ابریشم - قسمت دهم
رقص جاده ابریشم – قسمت نهم
رقص جاده ابریشم – قسمت هشتم
رقص جاده ابریشم - قسمت هفتم
رقص جاده ابریشم - قسمت ششم
رقص جاده ابریشم - قسمت پنجم
رقص جاده ابریشم - قسمت چهارم
رقص جاده ابریشم - قسمت سوم
رقص جاده ابریشم - قسمت دوم
رقص جاده ابریشم - قسمت اول