وزارت مالیه طالبان پیشنویس بودجه را بدون درنظرداشت کمک خارجی تنظیم کرد

۱۴۰۰/۹/۲۶

وزارت مالیه طالبان پیشنویس بودجه سال ۲۰۲۲ را بدون درنظرداشت کمک جهانی تنظیم کرد. سخنگوی این وزارت بدون ارائه جزئیات گفت این طرح پس از تایید کابینه، اجرا خواهد شد. احمد ولی حقمل می‌گوید «کوشش می‌کنیم این بودجه را از درآمدهای داخلی تامین کنیم؛ من معتقدم که این کار را می‌توانیم».

این در حالی است که بودجه سال روان باوجود ۲۱۹ میلیارد افغانی کمک جهانی و ۲۱۷ میلیارد درآمد داخلی، هنوز کسری دارد.

حامیان و کمک‌ کنندگان جهانی در پی تصرف کابل توسط طالبان در میانه ماه آگوست، کمک‌های خود را به افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. علاوه بر آن، دسترسی به صدها میلیون دالر از دارایی‌های مالی افغانستان در بانک‌هایی اروپایی و حدود ۱۰ میلیارد دالر در امریکا مسدود گردیده است.