چین: گذشته افغانستان نشان داد که ریشه‌کن کردن تروریسم با زور دشوار است

۱۴۰۰/۱۰/۲

دستیار وزیر خارجه چین گفته وضعیت افغانستان در ۲۰سال گذشته نشان داد که ریشه‌کن کردن تروریسم با زور دشوار است. وو جیانگ‌هائو می‌گوید پیروزی بر افراطگرایی زمانی امکان پذیر است که به اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کشورها توجه شود.

چین از جامعه جهانی می‌خواهد به افغانستان کمک مادی کند. چین روابط نزدیکی با طالبان برقرار کرده است. در مقابل، طالبان به چین وعده داده که با "جنبش اسلامی ترکستان شرقی" بجنگد.