مفتی سیداحمد مستقیم به حیث معین وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان تعیین شد

۱۴۰۰/۱۰/۵

باختر، خبرگزاری دولتی تحت کنترول طالبان گزارش داده است که مفتی سیداحمد مستقیم براساس فرمان هبت‌الله آخوندزاده، امیرالمومنین این گروه به حیث معین انکشاف روستاهای وزارت احیا و انکشاف دهات گماشته شده است.

طالبان بخاطر گماشتن افراد بی‌تجربه و دور از تخصص در پست‌های مسلکی دولتی همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بسیاری معتقد اند که طالبان به دلیل نداشتن نیروی متخصص قادر به احیای نهادها و ارائه خدمات عامه در افغانستان نیستند.