وزارت تحصیلات عالی طالبان از ایجاد ریاستی برای "تغییر نصاب دانشگاه‌ها" خبر داد

جمعه ۱۴۰۱/۰۵/۲۱

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید که این گروه ریاست نصاب تحصیلی را در این وزارت به وجود آورده و از این طریق، در پی بازنگری نصاب دانشگاه‌ها است.

مولوی احمد تقی می‌گوید که در نصاب جدید، تغییراتی در اوقات درسی و محتوای برخی مضامین دانشگاه‌ها وارد خواهد شد.

مولوی احمد تقی توضیح داده است که در وزارت تحصیلات عالی دوره جمهوری نیز آمریتی به نام نصاب تحصیلی وجود داشت، اما با روی کار آمدن طالبان این آمریت به سطح ریاست ارتقا یافته است.

به گفته او در یک سال گذشته به منظور بازنگری و تغییر در نصاب، از متخصصان و نمایندگان تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی دعوت شد و جلسات فراوانی برگزار شد تا در نصاب تحصیلی دانشگاه‌ها تغییر به میان آید.

پیش از این در اواسط ماه حوت ۱۴۰۰ منابع معتبر از وزارت تحصیلات عالی به افغانستان اینترنشنال گزارش دادند که طالبان در پی تغییرات گسترده در نصاب آموزشی دانشگاه‌ها هستند.

اسنادی که در آن زمان از وزارت تحصیلات عالی طالبان به دست افغانستان اینترنشنال رسیده بود نشان می‌داد که طالبان از ساعات درسی مضامین اصلی دانشکده‌ها کاسته و به جای آن ساعات مضامین ثقافت اسلامی را سه برابر افزایش داده‌اند.

پیش از این، مضمون ثقافت اسلامی در ۸ کریدت در تمام دانشکده‌های دانشگاه‌های افغانستان به گونه اجباری آموزش داده می‌شد.

اکنون طالبان تدریس اجباری ثقافت اسلامی را از ۸ کریدت به ۲۴ کریدت افزایش داده‌اند.

نظر به طرح جدیدی که طالبان بر کریکولم درسی دانشگاه‌های افغانستان اعمال می‌کنند، قرار است مضامین جدیدی مثل تلاوت و تجوید قرآن، سیرت نبوی، آگاهی فکری و ادیان و مذاهب نیز بر جزوه‌های درسی که قبلا توسط بخش ثقافت اسلامی دانشکده شرعیات دانشگاه کابل تهیه شده بود، افزوده شود.

شماری از استادان دانشگاه‌ها به افغانستان اینترنشنال گفتند "طالبان نصاب درسی ایدیولوژیک خودشان را که بر مبنای تکرار و تقلید اعتقادات جزم‌اندیشانه استوار است، بر نصاب درسی دانشگاه‌ها تحمیل می‌کنند."

براساس طرحی که در این جلسات به نمایش درآمده است، طالبان در نظر دارند در سمستر اول سه کریدت شامل نظام عقیدتی اسلام، تلاوت و تجوید قرآن، در سمستر دوم، چهار کریدت شامل نظام عبادات اسلامی و سیرت نبوی، در سمستر سوم چهار کریدت شامل نظام اخلاقی اسلام و نظام اجتماعی، در سمستر چهارم مضامینی موسوم به "آگاهی فکری" و "ادیان و مذاهب" در سه کریدت، در سمستر پنجم نظام سیاسی و نظام اداری اسلام در چهار کریدت، در سمستر ششم نظام اقتصادی اسلام در دو کریدت، در سمستر هفتم جزوه درسی موسوم به "قرآن و علوم معاصر" در دو کریدت و در سمستر هشتم جزوه‌ای موسوم به "تمدن اسلامی" در دو کریدت آموزش داده خواهد شد.

خبرهای ساعت ۱۰ شب
آنجا که نور می‌درخشد
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید