وزیر دفاع طالبان به امارات متحده عربی رفت

شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

وزیر دفاع طالبان در رأس یک هیئت عازم امارات متحده عربی شد.

طالبان می‌گویند قرار است مولوی محمدیعقوب مجاهد در این سفر با سران امارات متحده عربی دیدار کند.

گسترش روابط طالبان با کشورهای خلیج از جمله اهداف این سفر خوانده شده است.