جنبش تحفظ پشتون‌های پاکستان روز یکشنبه طی محفلی در شهر برمینگهام بریتانیا سیاست‌های طالبان در قبال زنان افغانستان را محکوم کرد و از حق کار و آموزش دختران و زنان حمایت کرد.

سخنرانان حضور زنان در اجتماع را ضروری خواندند و از طالبان خواستند تا ممنوعیت‌ها را بردارند.

سخنرانان در این مجلس حضور زنان در اجتماع را عنصر مهم در پیشرفت و صلح خواندند و خشونت علیه زنان را مانعی در راه توسعه تلقی کردند. آن‌ها بر حق دسترسی زنان به خدمات صحی، آموزش، خدمات اجتماعی و حق کار تاکید کردند.

در این مجلس از زنان و مردان در سراسر جهان خواسته شد تا در کنار زنان افغانستان بی‌ایستند و از حقوق‌شان دفاع کنند.

خبرها
جهان‌نما
جهان‌نما

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید