نظرسنجی یک سازمان پژوهشی نشان می‌دهد که ۷۱٪ مردم با شیوه حکومتداری طالبان مخالف اند

۱۴۰۱/۲/۱۵

نظرسنجی یک سازمان پژوهشی افغانستان نشان می‌دهد که اکثریت مردم افغانستان با ارزش‌ها و شیوه حکمرانی طالبان موافق نیستند. محبوبیت طالبان در میان مردم مجموعاً ۷ درصد است.

در این بررسی، ۸۱ درصد مردم در شهرها و روستاهای افغانستان از آموزش و کار زنان حمایت می‌کنند.

سازمان پژوهش و تحلیل افغانستان در این بررسی با نزدیک به ۱۰ هزار افغان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مصاحبه کرده است که بر بنیاد آن، بیش از ۷۷ درصد مردم شیوه حکومتداری طالبان، به خصوص برخورد های تند مذهبی آن را رد کرده اند.

۷۱ درصد مردم با نظام جمهوری اسلامی در افغانستان موافق اند، اگر چه بخش قابل ملاحظه آنان خواهان تغییرات و اصلاح در آن هستند.

مریم بریالی، رئیس این سازمان می‌گوید که داده‌های نظرخواهی آنان نشان می‌دهد که «طالبان در افغانستان فاقد هر نوع ابزار و وجاهت حقوقی برای نمایندگی از جامعه متنوع افغانستان است.»

یافته‌های این نظرسنجی با دیگر بررسی‌ها، از جمله بررسی‌های بانک آسیایی، همخوانی دارد که در طول سال‌های گذشته محبوبیت طالبان در میان افغان‌ها همواره زیر ۱۰ درصد بوده است. در بررسی سازمان پژوهش و تحلیل افغانستان نیز دیده می‌شود که تنها ۷.۱ درصد مردم از امارت طالبان پشتیبانی می‌کنند.

بیشترین حمایت از نظام طالبان در میان پاسخ دهندگان پشتون(۹ درصد) و کمترین حمایت در میان پاسخ دهندگان ازبک(۱.۵ درصد) به چشم می‌خورد.

طالبان سیاست‌های خود از جمله ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران را زیر نام «عنعنات افغانی» اعمال کرده اند.اما این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از ۸۱ درصد مردم در شهرها و روستاهای افغانستان از کار و آموزش زنان حمایت کرده اند.

این سازمان در خبرنامه‌اش می‌گوید که اختلاف نظر میان مردم شهری و روستایی برسر مسایل اجتماعی و سیاسی، مانند مخالفت با سختگیری‌های مذهبی طالبان، بیش از ۱۰ درصد نیست. این سازمان کاهش تفاوت ها را نتیجه تاثیر رسانه‌های جمعی بر افکار عمومی می‌داند.