نان‌آوران

این مجموعه به بررسی زندگی و کار افغان‌های عادی اما استثنایی می‌پردازد که دهه‌ها جنگ را پشت سر گذاشته‌اند، اما هنوز ایستاده‌اند و آنچه را که لازم است برای تغذیه خانواده‌هایشان انجام می‌دهند و اطمینان حاصل می‌کنند که فرزندانشان از آموزش‌هایی برخوردار می‌شوند که فرصت دریافت آن را نداشتند

قسمت‌ها

نان‌آوران: واصل عسکر، آهنگر
نان‌آوران: اسد‌الله محمد حسن، خیاط
نان آوران
نان‌آوران: رمضان کریم، نانوا
نان آوران
نان‌آوران: محمد فهیم، فلزکار
نان‌آوران: گلبدین پهلوان، چاپ‌انداز