اعتصاب سراسری در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت در آلمان - ادریس جویا، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰