ربات کنجکاو - بیژن یقین در گزارشی این سگ رباتی را معرفی کرده است.

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۳