خبرهای ساعت ۷، چهارشنبه ۱ سرطان ۱۴۰۱ استدیوی لندن، افغانستان اینترنشنال