آیا افغانستان تبدیل به پایگاهی برای القاعده شده است؟ گفت‌وگو با علی احمد جلالی، وزیر داخله سابق افغانستان