دیدگاه: زمین‌خوردن صنعت هوانوردی در افغانستان

دیدگاه: زمین‌خوردن صنعت هوانوردی در افغانستان گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشکده اقتصاد، محمد آصف فقیری، پژوهشگر حقوق هوانوردی و فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشنگتن

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷