ناتوانی طالبان در پرداخت معاشات کارمندان

ناتوانی طالبان در پرداخت معاشات کارمندان منابع: اداره استخبارات طالبان سه ماه است معاش برخی از کارمندانش را نپرداخته است. گفت‌وگو با عبدالله همیم، خبرنگار

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴