منابع: مولوی عبدالکبیر، دستور کمک ۷ میلیون افغانی به مدرسه حقانیه پاکستان را داده است.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰