نشست آینده افغانستان در ترکیه-نرگس هورخش گزارش می‌دهد

نشست آینده افغانستان در ترکیه نرگس هورخش گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۶