سپړنه: په دې خپرونه کې ملي، سیاسي او ټولنیزې موضوع ګانې شاربل کیږي دا خپرونه هره شپه د کابل پر وخت ۱۰ بجې خپریږي.

*سپړنه: ۱ اسد ۱۴۰۳ - ۲۲ ژوئیه
*سپړنه: ۳۱ سرطان ۱۴۰۳ - ۲۱ ژوئیه
*سپړنه: ۳۰ سرطان ۱۴۰۳ - ۲۰ ژوئیه
*سپړنه: ۲۹ سرطان ۱۴۰۳ - ۱۹ ژوئیه
*سپړنه: ۲۸ سرطان ۱۴۰۳ - ۱۸ ژوئیه
*سپړنه: ۲۷ سرطان ۱۴۰۳ - ۱۷ ژوئیه
*سپړنه: ۲۶ سرطان ۱۴۰۳ - ۱۶ ژوئیه
*سپړنه: ۲۵ سرطان ۱۴۰۳ - ۱۵ ژوئیه
*سپړنه: ۲۴ سرطان ۱۴۰۳ - ۱۴ ژوئیه
*سپړنه: ۲۳ سرطان ۱۴۰۳ - ۱۳ ژوئیه
*سپړنه: ۲۲ سرطان ۱۴۰۳ - ۱۲ ژوئیه
*سپړنه: ۲۱ سرطان ۱۴۰۳ - ۱۱ ژوئیه

پادکست‌ها