وزارت حج طالبان همکاری با امارت اسلامی را واجب و فرض اعلام کرد

۱۴۰۰/۷/۱۵

وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان در راهنمای خطبه روز جمعه خود گفته است که هر نوع همکاری با زمامداران حکومت طالبان بر مردم واجب و فرض است. در این بیانیه ۴ صفحه‌ای آمده که «اطاعت از اولی الامر واجب است» و خروج در برابر امارت اسلامی بغاوت محسوب می‌شود.